Các bạn nghĩ sao về thói quen khạc nhổ và xả rác bừa bãi nơi công cộng kể cả lúc đang tham gia giao thông ?

7 Antworten 7